HÁZIREND

 

Üzletpolitikánkat és vállalási feltételeinket az alábbiakban olvashatja

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 2. Fizetési feltételek
 3. Áraink
 4. Egyedi szolgáltatások
 5. Vendég szerződéses jogai és kötelezettségei
 6. Felelősség és kártérítés
 7. A szálloda jogai

 

 

 

1) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

a) a szolgáltatás megrendelése

 

A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni. Az írásban megküldött megrendelés „foglalásnak”  minősül.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, valamint az érkezés és távozás pontos időpontját.

A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).

 

b ) ajándékutalványok

 

A szálloda ajándékutalványai (voucher) adott névértékű pénzhelyettesítő eszközök, amelyek meghatározott határidő belül, névértéken felhasználhatók. Az utalvány adattartalmát képezik: adott névérték, érvényesség ideje, egyedi azonosító. Ajándékutalvány vásárlása esetén a Vásárló/Vendég kötelező érvényűen elfogadja a Szolgáltató Általános Feltételeit. Egy darab utalvány több részletben történő felhasználására, az utalvány névértékének visszaigénylésére, valamint érvényességi idejének meghosszabbítására, illetve az érvényességi időn túli felhasználására nincs lehetőség. A kiállított voucher esetleges megsemmisülése, vagy nagymértékű károsodása esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség, továbbá másolat kiállítására sem kötelezhető. Az ajándékutalványokkal való visszaélés büntetőfeljelentést von maga után.

 

 c ) a szolgáltatás lemondása

 

A Vendég kötelezettséget vállal arra,  hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. A szálloda mind az előszerződést, mind a végleges szerződést a Ptk. fogalmai szerint értelmezett határozott idejű és tartalmú szerződésnek tekinti, a határozott idejű szerződésre vonatkozó Ptk. szerinti feltételek és szankciók alkalmazásával. Szerződő fél – Vendég – ezen alapvető szerződési feltételt elfogadja és tudomásul veszi.

 

A Vendég által kezdeményezett tartózkodás meghosszabbításhoz a szálloda előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás szerződésmódosításnak minősül. Ebben az esetben a szálloda kérheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének  megtérítését a Vendégtől.

 

Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.

 

Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a napi szobaárral azonos. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

 

d ) a szállodába történő érkezés-távozás

 

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.

 

2) Fizetési feltételek

 

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, valamint SZÉP kártyával, esetleges megegyezés esetén előre utalással.  A SZÉP kártyával történő fizetés esetén a kártyahasználat jogossága érdekében a szálloda – alkalmazottja – kérheti a Vendég személyi azonosításra alkalmas okiratának – személyi igazolvány, útlevél, stb. -  bemutatását. A Vendég köteles a felszólításnak eleget tenni. Ha az azonosítás bármely – szálloda illetve annak alkalmazottján kívül álló – okból nem történhetett meg, akkor a szálloda megtagadhatja a Vendég SZÉP kártyával történő fizetését. Átutalás esetén - amennyiben a szállodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámláján jóváírni.

 

3) Áraink

 

A szálloda alapszolgáltatása tartalmazza a szállásdíjat reggelivel, internet és kábeltévé használattal.

 

A kiadott árak minden esetben tartalmazzák a kiadás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott áfa-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, melyek külön jelölik, hogy "a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák".

 

Az árváltozás jogát a szálloda fenntartja.

 

Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda aktuális árairól tájékoztató a szálloda honlapján (www.harsfapanzio.com) található. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybevett szolgáltatás napját tekintik.

 

4) Egyedi szolgáltatások

 

a) gyermekkedvezmények

 

A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó, velük egy szobában lakó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

 

5) A Vendég szerződéses jogai és kötelezettségei

 

A jelen szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba és azon létesítmények rendeltetésszerű használatára, amelyek beletartoznak a szálloda szokásos szolgáltatási körébe és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. A Vendég a szálloda által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szálloda a  jogszabályokban meghatározottak szerint a „vásárlók könyvébe” és vagy egyéb módon – pl. a recepción írásban - a hozzá igazoltan eljuttatott panaszok kezelésére köteles, és a megtett intézkedésekről a Vendéget harminc napon belül köteles írásban tájékoztatni. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről való eltávozást követően megszűnik.

 

A Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét az ÁSZF-ben és/vagy az egyéni megállapodásban foglaltak szerint határidőben kiegyenlíteni.

 

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a szállodában.

 

Ha a Vendég a határozott időre kötött szálláshely szolgáltatási szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a szálloda jogosult a teljes időre járó ellenérték megfizetésére kártérítés jogcímen.

A lejárat előtt megüresedett szobát a szálloda jogosult újra értékesíteni.

 

6) Felelősség és kártérítés

 

A szálloda jogosult a szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, s a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha a Vendég:

- nem rendeltetésszerűen használja a létesítményt, illetve a rendelkezésére bocsátott szobát

- a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival durván és/vagy méltatlan módon viselkedik

- alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll

- fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

- fertőző betegségben és/vagy undor kiváltására alkalmas betegségben szenved

- nem teljesíti a szerződésben – egyedi feltételben – megállapodott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a felek között létrejött megállapodásban foglalt időpontig

 

A Vendég a szálloda által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett.

 

A Vendég mindazon károkért és elszenvedett hátrányok megtérítéséért felelős, melyeket a szálloda vagy harmadik személy a Vendég és vagy kisérője, hozzátartozója és az Ő felelőssége alá tartozó személyek (kiskorú és/vagy gondozásába tartozó személyek), tárgyak hibájából elszenved. E felelőssége a Vendégnek akkor is fennáll, ha a károsultnak jogában áll a kárának a megtérítését közvetlenül a szállodától igényelni.

 

A szálloda a Vendég által elszenvedett kár megtérítése a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett:

 

A szálloda azért a kárért felelős, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt a szálloda alkalmazottjainak és Vendégeinek a körén kívül álló elháríthatatlan ok, vagy a Vendég  maga idézte elő. A felelősség azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a  szállodában kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amely dolgokat a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, aki a dolog átvételére jogosult volt, illetve akit a Vendég a körülmények alapján jogosultnak tarthatott.

 

A szálloda az értéktárgyakért, értékpapírokért, készpénzért csak akkor felelős - felelőssége ez esetben korlátozás nélküli –, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, a megőrzésre az átvételt kifejezetten  megtagadta, és a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok  szerinti felelősséggel tartozik. Ez utóbbi esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

 

A Vendég köteles az Őt és/vagy a vagyontárgyait érintő kárt haladéktalanul a szállodának jelenteni, a káreseményhez szükséges és rendelkezésre álló dokumentumokat a szálloda rendelkezésére bocsátani, amely esetlegesen a hatósági eljárás – rendőrségi feljelentés - megindításához is szükséges lehet. 

 

 

Amennyiben a Vendég a károkozásról a kár bekövetkeztekor a szállodában elmulasztotta a  bejelentést, a szálloda a kárért csak az általános szabályok szerint felel, de a bizonyítás sikertelenségének a következménye a Vendégre hárul.

 

 7) A szálloda jogai

 

 • a Vendég betegsége, halála: amennyiben a szállodai tartózkodás ideje alatt a Vendég megbetegedik és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel
 • a Vendég betegsége (halála) esetén a szálloda költségtérítésre tarthat igényt a beteg (elhunyt) Vendég hozzátartozójával, örökösével, esetleges Partnerével szemben az orvosi és eljárási – az elhalálozást megelőző időszakban kifizetett szolgáltatások ellenértéke -, továbbá  a betegség (haláleset) kapcsán a szálloda felszerelési és berendezési tárgyaiban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 • a Vendég által a szálloda berendezési és felszerelési tárgyaiban okozott károkért teljes kár megtérítési felelősséggel tartozik
 • a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának a megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szálloda a követelései biztosítására a Ptk. szerinti „zálogjog” illeti meg a Vendégnek a személyes tulajdonú tárgyaira amelyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A szálloda mindaddig amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.  

 

 

 

A szálloda köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni. A Vendég személyes adatait csak a szolgáltatás céljaira használhatja fel.

 

 

Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképp sem a Vendég, sem pedig a vele együtt utazók személyes mozgásának a szabadságát nem korlátozhatja. A Vendég és a vele együtt lévők a szállodát korlátozás nélkül, szabadon elhagyhatják.

 

 

A szálloda és a Vendég közös felelőssége a vis maior, amely felett egyik fél sem bír sem ellenőrzéssel sem pedig irányítással, s amely mind a két felet felmenti a szerződésből fakadó kötelezettségének a teljesítése alól.

 

 

A szálloda és a Vendég jogviszonyára a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

 

A szálloda és a Vendég megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült esetleges vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, amennyiben a közöttük fennálló jogvitás kérdésekben egyezség nem jön létre abban az esetben a szálloda működési helyén működő Tamási Városi Bíróság illetékességét kötik ki a felek.

 

 

A Vendég a szállodai bejelentőlap aláírásával igazolja, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, mint magára nézve kötelezőt fogadja el.

 

 

Tamási, 2012. október 3.